آفر ویژه هتل های 5 ستاره کیش

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,350,000 تومان
580,000 تومان
BB

1,410,000 تومان
580,000 تومان
BB

1,490,000 تومان
580,000 تومان
BB

1,560,000 تومان
580,000 تومان
BB

1,590,000 تومان
580,000 تومان
HB

1,590,000 تومان
580,000 تومان
BB

1,620,000 تومان
580,000 تومان
HB

2,350,000 تومان
580,000 تومان
HB

3,350,000 تومان
580,000 تومان
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,350,000 تومان 580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,410,000 تومان 580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان 580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,560,000 تومان 580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 580,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ایران کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان 580,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل داریوش کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,350,000 تومان 580,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,350,000 تومان 580,000 تومان
خدمات HB
توضیحات