تور استانبول 30 آذر 3 شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,138,000 تومان
2,478,000 تومان
2,387,000 تومان
BB

2,380,000 تومان
2,950,000 تومان
2,310,000 تومان
BB

2,409,000 تومان
2,980,000 تومان
2,329,000 تومان
BB

2,430,000 تومان
3,110,000 تومان
2,370,000 تومان
BB

2,600,000 تومان
3,420,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

2,880,000 تومان
3,980,000 تومان
2,880,000 تومان
BB

2,970,000 تومان
3,880,000 تومان
2,970,000 تومان
BB

3,100,000 تومان
4,138,000 تومان
3,100,000 تومان
BB

3,340,000 تومان
4,845,000 تومان
3,340,000 تومان
نام هتل Monarch Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,138,000 تومان 2,478,000 تومان 2,387,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAXWELL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,380,000 تومان 2,950,000 تومان 2,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,409,000 تومان 2,980,000 تومان 2,329,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,430,000 تومان 3,110,000 تومان 2,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,600,000 تومان 3,420,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,880,000 تومان 3,980,000 تومان 2,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,970,000 تومان 3,880,000 تومان 2,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LARES PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,100,000 تومان 4,138,000 تومان 3,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,340,000 تومان 4,845,000 تومان 3,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات