تور آنتالیا ویژه نوروز 1399

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

6,890,000 تومان
7,690,000 تومان
5,990,000 تومان
ALL

7,390,000 تومان
8,990,000 تومان
5,990,000 تومان
ALL

7,590,000 تومان
8,990,000 تومان
6,390,000 تومان
UALL

7,890,000 تومان
10,290,000 تومان
6,190,000 تومان
belek
UALL

8,990,000 تومان
11,890,000 تومان
6,690,000 تومان
UALL

9,490,000 تومان
11,890,000 تومان
6,690,000 تومان
kemer
UALL

9,490,000 تومان
11,890,000 تومان
6,690,000 تومان
kemer
UALL

12,890,000 تومان
18,890,000 تومان
8,490,000 تومان
UALL

13,390,000 تومان
19,490,000 تومان
8,590,000 تومان
نام هتل Palmet Resort Kiris

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,890,000 تومان 7,690,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,390,000 تومان 8,990,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Palmet beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,590,000 تومان 8,990,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,890,000 تومان 10,290,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات belek
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,990,000 تومان 11,890,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان 11,890,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات kemer
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان 11,890,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات kemer
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,890,000 تومان 18,890,000 تومان 8,490,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,390,000 تومان 19,490,000 تومان 8,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط