تور آنتالیا ویژه نوروز 1399

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

4,940,000 تومان
6,300,000 تومان
4,840,000 تومان
ALL

5,540,000 تومان
6,340,000 تومان
4,940,000 تومان
ALL

6,040,000 تومان
7,340,000 تومان
5,340,000 تومان
UALL

6,940,000 تومان
8,740,000 تومان
5,900,000 تومان
ALL

7,040,000 تومان
8,940,000 تومان
6,140,000 تومان
UALL

7,940,000 تومان
10,040,000 تومان
6,440,000 تومان
UALL

8,240,000 تومان
11,040,000 تومان
6,800,000 تومان
UALL

8,340,000 تومان
10,640,000 تومان
6,900,000 تومان
KEMER
ALL

8,900,000 تومان
11,600,000 تومان
7,140,000 تومان
UALL

9,940,000 تومان
13,140,000 تومان
7,740,000 تومان
UALL

10,340,000 تومان
13,840,000 تومان
7,840,000 تومان
UALL

11,540,000 تومان
15,540,000 تومان
7,900,000 تومان
UALL

11,940,000 تومان
16,240,000 تومان
8,240,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,940,000 تومان 6,300,000 تومان 4,840,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Palme kiris

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,540,000 تومان 6,340,000 تومان 4,940,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Palmet beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,040,000 تومان 7,340,000 تومان 5,340,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,940,000 تومان 8,740,000 تومان 5,900,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,040,000 تومان 8,940,000 تومان 6,140,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,940,000 تومان 10,040,000 تومان 6,440,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,240,000 تومان 11,040,000 تومان 6,800,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,340,000 تومان 10,640,000 تومان 6,900,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات KEMER
نام هتل RIXOS BELDIBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,900,000 تومان 11,600,000 تومان 7,140,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,940,000 تومان 13,140,000 تومان 7,740,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,340,000 تومان 13,840,000 تومان 7,840,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,540,000 تومان 15,540,000 تومان 7,900,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,940,000 تومان 16,240,000 تومان 8,240,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط