تور پوکت 9 بهمن

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,480,000 تومان
8,380,000 تومان
7,480,000 تومان
BB

7,570,000 تومان
8,560,000 تومان
7,570,000 تومان
BB

7,920,000 تومان
9,260,000 تومان
7,920,000 تومان
BB

8,020,000 تومان
9,460,000 تومان
8,020,000 تومان
BB

8,200,000 تومان
9,820,000 تومان
8,200,000 تومان
BB

8,370,000 تومان
10,160,000 تومان
8,370,000 تومان
BB

9,360,000 تومان
12,140,000 تومان
9,360,000 تومان
BB

10,430,000 تومان
14,280,000 تومان
10,420,000 تومان
نام هتل PATONG HOLIDAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,480,000 تومان 8,380,000 تومان 7,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CROWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,570,000 تومان 8,560,000 تومان 7,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NATURAL RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,920,000 تومان 9,260,000 تومان 7,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل I DEE PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,020,000 تومان 9,460,000 تومان 8,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PHONIX GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان 9,820,000 تومان 8,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PAFONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,370,000 تومان 10,160,000 تومان 8,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE MARINA PHUKET

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,360,000 تومان 12,140,000 تومان 9,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DUANGJITT RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,430,000 تومان 14,280,000 تومان 10,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط