تور پاتایا 9 بهمن ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,080,000 تومان
6,980,000 تومان
6,080,000 تومان
5,550,000 تومان
BB

6,170,000 تومان
7,160,000 تومان
6,170,000 تومان
5,640,000 تومان
BB

6,520,000 تومان
7,860,000 تومان
6,520,000 تومان
5,820,000 تومان
BB

6,620,000 تومان
8,060,000 تومان
6,620,000 تومان
5,820,000 تومان
BB

6,800,000 تومان
8,420,000 تومان
6,800,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

6,970,000 تومان
8,760,000 تومان
6,970,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

7,960,000 تومان
10,740,000 تومان
7,960,000 تومان
6,270,000 تومان
BB

9,030,000 تومان
12,880,000 تومان
9,030,000 تومان
6,890,000 تومان
نام هتل THE SUN RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,080,000 تومان 6,980,000 تومان 6,080,000 تومان 5,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,170,000 تومان 7,160,000 تومان 6,170,000 تومان 5,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ZING PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,520,000 تومان 7,860,000 تومان 6,520,000 تومان 5,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WELCOM WORLD BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,620,000 تومان 8,060,000 تومان 6,620,000 تومان 5,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FX HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,800,000 تومان 8,420,000 تومان 6,800,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS PATAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,970,000 تومان 8,760,000 تومان 6,970,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PATTAYA SEA VIEW

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,960,000 تومان 10,740,000 تومان 7,960,000 تومان 6,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PULLMAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,030,000 تومان 12,880,000 تومان 9,030,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط