تور دبی18 دی ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,890,000 تومان
4,670,000 تومان
-
BB

4,266,000 تومان
5,422,000 تومان
-
BB

4,280,000 تومان
5,265,000 تومان
-
BB

4,460,000 تومان
5,810,000 تومان
-
BB

4,650,000 تومان
6,190,000 تومان
-
BB

5,675,000 تومان
8,245,000 تومان
-
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,890,000 تومان 4,670,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,266,000 تومان 5,422,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,280,000 تومان 5,265,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل fortune grand hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,460,000 تومان 5,810,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,650,000 تومان 6,190,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,675,000 تومان 8,245,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات