تور مالزی 17 آذر ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

4,990,000 تومان
5,970,000 تومان
BB

5,040,000 تومان
6,230,000 تومان
BB

5,180,000 تومان
6,340,000 تومان
BB

5,440,000 تومان
6,950,000 تومان
BB

5,880,000 تومان
7,850,000 تومان
BB

5,940,000 تومان
7,940,000 تومان
BB

6,040,000 تومان
8,150,000 تومان
BB

6,040,000 تومان
8,150,000 تومان
BB

6,150,000 تومان
8,350,000 تومان
BB

6,340,000 تومان
8,750,000 تومان
BB

6,340,000 تومان
9,090,000 تومان
BB

7,340,000 تومان
10,850,000 تومان
BB

7,390,000 تومان
11,050,000 تومان
نام هتل PACIFIC EXPRESS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,990,000 تومان 5,970,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARENAA STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,040,000 تومان 6,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FLAMINGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,180,000 تومان 6,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COSMO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,440,000 تومان 6,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,880,000 تومان 7,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL KUALA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,940,000 تومان 7,940,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUNWAY PUTRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,040,000 تومان 8,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,040,000 تومان 8,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PACIFIC REGENCY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,150,000 تومان 8,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,340,000 تومان 8,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL CHULAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,340,000 تومان 9,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل InterContinental Kuala Lumpur

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,340,000 تومان 10,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,390,000 تومان 11,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط