تور استانبول ویژه 7 آذر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,000,000 تومان
3,410,000 تومان
2,830,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
4,215,000 تومان
3,300,000 تومان
BB

3,480,000 تومان
4,380,000 تومان
3,480,000 تومان
BB

4,330,000 تومان
5,500,000 تومان
3,490,000 تومان
BB

4,440,000 تومان
6,250,000 تومان
3,490,000 تومان
BB

4,640,000 تومان
6,650,000 تومان
3,590,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,000,000 تومان 3,410,000 تومان 2,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,400,000 تومان 4,215,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,480,000 تومان 4,380,000 تومان 3,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,330,000 تومان 5,500,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,440,000 تومان 6,250,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton Istanbul Maslak

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,640,000 تومان 6,650,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات