تور پاتایا 18 آذر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,060,000 تومان
7,780,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

7,220,000 تومان
8,110,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

7,390,000 تومان
8,450,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

7,640,000 تومان
8,950,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

7,730,000 تومان
9,120,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

8,990,000 تومان
11,620,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

8,990,000 تومان
11,620,000 تومان
3,920,000 تومان
BB

9,910,000 تومان
13,490,000 تومان
3,920,000 تومان
نام هتل THE SUN RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,060,000 تومان 7,780,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,220,000 تومان 8,110,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ZING PATTAYA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,390,000 تومان 8,450,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WELCOME PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,640,000 تومان 8,950,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FX HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 7,730,000 تومان 9,120,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 8,990,000 تومان 11,620,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل VISTA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 8,990,000 تومان 11,620,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN CLIFF

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 9,910,000 تومان 13,490,000 تومان 3,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط