تور باکو 9 دی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,390,000 تومان
3,890,000 تومان
2,290,000 تومان
BB

3,650,000 تومان
4,090,000 تومان
3,390,000 تومان
BB

3,850,000 تومان
4,590,000 تومان
3,650,000 تومان
BB

3,890,000 تومان
4,450,000 تومان
3,750,000 تومان
BB

4,190,000 تومان
5,050,000 تومان
3,950,000 تومان
BB

5,190,000 تومان
6,750,000 تومان
5,190,000 تومان
نام هتل NORD WEST HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,390,000 تومان 3,890,000 تومان 2,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل consul hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,650,000 تومان 4,090,000 تومان 3,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل altus hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,850,000 تومان 4,590,000 تومان 3,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ganjali Plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,890,000 تومان 4,450,000 تومان 3,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 5,050,000 تومان 3,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOULVARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 6,750,000 تومان 5,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط