تور زمینی باکو نوروز99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,695,000 تومان
3,495,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

2,745,000 تومان
3,595,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

2,745,000 تومان
3,595,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

2,795,000 تومان
3,695,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

2,895,000 تومان
3,795,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

2,895,000 تومان
3,895,000 تومان
1,695,000 تومان
SKY

BB

2,995,000 تومان
3,995,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

2,995,000 تومان
3,995,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

3,095,000 تومان
4,195,000 تومان
1,695,000 تومان
BB

3,395,000 تومان
4,395,000 تومان
1,695,000 تومان
نام هتل VILLA INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,695,000 تومان 3,495,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Riva hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,745,000 تومان 3,595,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CAPITAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,745,000 تومان 3,595,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,795,000 تومان 3,695,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIPLOMAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,895,000 تومان 3,795,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,895,000 تومان 3,895,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,995,000 تومان 3,995,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل WEST SHINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,995,000 تومان 3,995,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,095,000 تومان 4,195,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,395,000 تومان 4,395,000 تومان 1,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط