تور گوا 18 دی ماه 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
FB

7,795,000 تومان
9,095,000 تومان
5,945,000 تومان
اتاق استاندارد
ALL

9,045,000 تومان
12,895,000 تومان
6,445,000 تومان
اتاق سوپریور
ALL

9,645,000 تومان
11,995,000 تومان
6,695,000 تومان
ALL

9,845,000 تومان
13,195,000 تومان
-
اتاق Deluxe Compact
ALL

10,295,000 تومان
14,245,000 تومان
6,945,000 تومان
اتاق Deluxe Premier Room
FB

10,945,000 تومان
16,745,000 تومان
7,195,000 تومان
اتاق STD
FB

11,595,000 تومان
16,345,000 تومان
7,454,000 تومان
اتاق STD
ALL

11,595,000 تومان
18,045,000 تومان
7,445,000 تومان
اتاق STD
FB

13,145,000 تومان
18,895,000 تومان
8,095,000 تومان
اتاق STD
FB

13,895,000 تومان
21,145,000 تومان
8,395,000 تومان
اتاق STD
ALL

14,295,000 تومان
20,045,000 تومان
8,545,000 تومان
FB

14,945,000 تومان
22,695,000 تومان
8,795,000 تومان
اتاق Classic Room
FB

15,095,000 تومان
22,245,000 تومان
8,895,000 تومان
اتاق STD
FB

15,245,000 تومان
20,295,000 تومان
8,945,000 تومان
اتاق SUP
FB

18,495,000 تومان
27,345,000 تومان
10,245,000 تومان
اتاق Grand Room
FB

23,345,000 تومان
36,395,000 تومان
12,195,000 تومان
اتاق Grand Room
نام هتل La Gulls Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,795,000 تومان 9,095,000 تومان 5,945,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق استاندارد
نام هتل NAGOA GRANDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,045,000 تومان 12,895,000 تومان 6,445,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات اتاق سوپریور
نام هتل Bay Watch Resort gos

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,645,000 تومان 11,995,000 تومان 6,695,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,845,000 تومان 13,195,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات اتاق Deluxe Compact
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,295,000 تومان 14,245,000 تومان 6,945,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات اتاق Deluxe Premier Room
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,945,000 تومان 16,745,000 تومان 7,195,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق STD
نام هتل Park Regis Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,595,000 تومان 16,345,000 تومان 7,454,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق STD
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,595,000 تومان 18,045,000 تومان 7,445,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات اتاق STD
نام هتل Hard Rock Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,145,000 تومان 18,895,000 تومان 8,095,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق STD
نام هتل Cidade De Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,895,000 تومان 21,145,000 تومان 8,395,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق STD
نام هتل Hard Rock Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,295,000 تومان 20,045,000 تومان 8,545,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LE MERIDIEN GOA hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,945,000 تومان 22,695,000 تومان 8,795,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق Classic Room
نام هتل Novotel Goa Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,095,000 تومان 22,245,000 تومان 8,895,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق STD
نام هتل Radisson Blu Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,245,000 تومان 20,295,000 تومان 8,945,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق SUP
نام هتل grand hyatt goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,495,000 تومان 27,345,000 تومان 10,245,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق Grand Room
نام هتل ITC Grand Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,345,000 تومان 36,395,000 تومان 12,195,000 تومان
خدمات FB
توضیحات اتاق Grand Room

تورهای مرتبط