تور پوکت + استانبول

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,630,000 تومان
9,600,000 تومان
8,610,000 تومان
BB

9,050,000 تومان
10,430,000 تومان
9,040,000 تومان
BB

9,270,000 تومان
10,840,000 تومان
9,250,000 تومان
BB

9,410,000 تومان
11,130,000 تومان
9,390,000 تومان
BB

10,400,000 تومان
13,140,000 تومان
10,380,000 تومان
BB

11,810,000 تومان
15,970,000 تومان
11,800,000 تومان
BB

13,440,000 تومان
19,220,000 تومان
13,430,000 تومان
BB

16,420,000 تومان
25,180,000 تومان
16,400,000 تومان
نام هتل PATONG HOLIDAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,630,000 تومان 9,600,000 تومان 8,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,050,000 تومان 10,430,000 تومان 9,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAUMANBURI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,270,000 تومان 10,840,000 تومان 9,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANDATEL GRANDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,410,000 تومان 11,130,000 تومان 9,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FISHERMANS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,400,000 تومان 13,140,000 تومان 10,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND CLIFF

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,810,000 تومان 15,970,000 تومان 11,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI PHUKET

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,440,000 تومان 19,220,000 تومان 13,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LeMeridien Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,420,000 تومان 25,180,000 تومان 16,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط