تور کیش 19 آبان 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

640,000 تومان
530,000 تومان
BB

730,000 تومان
530,000 تومان
BB

750,000 تومان
530,000 تومان
BB

750,000 تومان
530,000 تومان
BB

850,000 تومان
530,000 تومان
BB

890,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,150,000 تومان
530,000 تومان
BB

1,320,000 تومان
530,000 تومان
BB

3,960,000 تومان
530,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 640,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 730,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 750,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 750,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 850,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 890,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 1,150,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 1,320,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ترنج

قیمت 2 تخته قیمت کودک با تخت 3,960,000 تومان 530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات