تور گوا 18 دی ماه 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,695,000 تومان
7,995,000 تومان
5,495,000 تومان
STD
BB

6,695,000 تومان
7,845,000 تومان
-
BB

7,095,000 تومان
8,895,000 تومان
5,695,000 تومان
SUP
BB

7,845,000 تومان
10,645,000 تومان
5,945,000 تومان
BB

7,895,000 تومان
10,745,000 تومان
-
Deluxe compact room
BB

8,145,000 تومان
10,495,000 تومان
6,095,000 تومان
BB

8,495,000 تومان
11,795,000 تومان
6,245,000 تومان
Deluxe PREMIER room
BB

9,695,000 تومان
14,445,000 تومان
6,695,000 تومان
STD
BB

9,895,000 تومان
14,645,000 تومان
6,795,000 تومان
BB

11,295,000 تومان
17,345,000 تومان
7,345,000 تومان
BB

11,645,000 تومان
18,145,000 تومان
7,495,000 تومان
BB

12,295,000 تومان
19,595,000 تومان
7,745,000 تومان
BB

12,395,000 تومان
19,145,000 تومان
7,795,000 تومان
BB

12,445,000 تومان
17,545,000 تومان
7,795,000 تومان
SUP
BB

12,795,000 تومان
20,545,000 تومان
7,945,000 تومان
SUP
BB

13,995,000 تومان
22,795,000 تومان
8,445,000 تومان
BB

18,795,000 تومان
32,695,000 تومان
10,345,000 تومان
نام هتل La Gulls Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,695,000 تومان 7,995,000 تومان 5,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات STD
نام هتل Tangerine Clarks Inn

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,695,000 تومان 7,845,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NAGOA GRANDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,095,000 تومان 8,895,000 تومان 5,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SUP
نام هتل La Sunila Suites

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,845,000 تومان 10,645,000 تومان 5,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,895,000 تومان 10,745,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات Deluxe compact room
نام هتل Bay Watch Resort gos

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,145,000 تومان 10,495,000 تومان 6,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SANDALWOOD BEACH COMPACT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,495,000 تومان 11,795,000 تومان 6,245,000 تومان
خدمات BB
توضیحات Deluxe PREMIER room
نام هتل Country Inn & Suites by Radisson

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,695,000 تومان 14,445,000 تومان 6,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات STD
نام هتل Park Regis Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,895,000 تومان 14,645,000 تومان 6,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hard Rock Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,295,000 تومان 17,345,000 تومان 7,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hyatt Centric

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,645,000 تومان 18,145,000 تومان 7,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Novotel Goa Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,295,000 تومان 19,595,000 تومان 7,745,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Cidade De Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,395,000 تومان 19,145,000 تومان 7,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,445,000 تومان 17,545,000 تومان 7,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SUP
نام هتل Novotel Goa Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,795,000 تومان 20,545,000 تومان 7,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات SUP
نام هتل grand hyatt goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,995,000 تومان 22,795,000 تومان 8,445,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ITC Grand Goa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,795,000 تومان 32,695,000 تومان 10,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط