تور تفلیس 24 آبان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,550,000 تومان
1,665,000 تومان
1,550,000 تومان
BB

1,585,000 تومان
1,820,000 تومان
1,545,000 تومان
BB

1,650,000 تومان
2,730,000 تومان
1,790,000 تومان
BB

1,830,000 تومان
2,260,000 تومان
1,790,000 تومان
BB

1,910,000 تومان
2,370,000 تومان
1,790,000 تومان
BB

2,220,000 تومان
3,040,000 تومان
1,870,000 تومان
BB

2,300,000 تومان
3,150,000 تومان
2,105,000 تومان
BB

2,490,000 تومان
3,540,000 تومان
-
BB

2,570,000 تومان
3,740,000 تومان
2,370,000 تومان
BB

3,120,000 تومان
4,830,000 تومان
-
BB

3,310,000 تومان
5,220,000 تومان
3,150,000 تومان
BB

4,170,000 تومان
6,940,000 تومان
4,250,000 تومان
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,550,000 تومان 1,665,000 تومان 1,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,585,000 تومان 1,820,000 تومان 1,545,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RED LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,650,000 تومان 2,730,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,830,000 تومان 2,260,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PREMAVERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,910,000 تومان 2,370,000 تومان 1,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,220,000 تومان 3,040,000 تومان 1,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,300,000 تومان 3,150,000 تومان 2,105,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,490,000 تومان 3,540,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,570,000 تومان 3,740,000 تومان 2,370,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,120,000 تومان 4,830,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,310,000 تومان 5,220,000 تومان 3,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Blltmore

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,170,000 تومان 6,940,000 تومان 4,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط