تور استانبول 12 آبان 4 شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,470,000 تومان
3,780,000 تومان
3,470,000 تومان
BB

3,630,000 تومان
4,290,000 تومان
3,470,000 تومان
BB

3,660,000 تومان
4,480,000 تومان
3,440,000 تومان
BB

3,950,000 تومان
4,920,000 تومان
3,690,000 تومان
BB

3,950,000 تومان
4,920,000 تومان
3,470,000 تومان
BB

4,190,000 تومان
5,530,000 تومان
3,470,000 تومان
BB

4,240,000 تومان
5,630,000 تومان
3,470,000 تومان
BB

4,330,000 تومان
6,200,000 تومان
3,470,000 تومان
نام هتل GORUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,470,000 تومان 3,780,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,630,000 تومان 4,290,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,660,000 تومان 4,480,000 تومان 3,440,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taksim Trust Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,950,000 تومان 4,920,000 تومان 3,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,950,000 تومان 4,920,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,190,000 تومان 5,530,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,240,000 تومان 5,630,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,330,000 تومان 6,200,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات