تور دبی 4 و5 آبان ماه 4 شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,590,000 تومان
4,140,000 تومان
3,570,000 تومان
BB

3,740,000 تومان
4,390,000 تومان
3,720,000 تومان
BB

3,940,000 تومان
4,590,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

4,240,000 تومان
5,240,000 تومان
4,190,000 تومان
BB

4,340,000 تومان
5,390,000 تومان
4,290,000 تومان
BB

4,790,000 تومان
6,240,000 تومان
4,740,000 تومان
BB

5,140,000 تومان
6,840,000 تومان
5,090,000 تومان
BB

5,190,000 تومان
7,040,000 تومان
5,140,000 تومان
BB

6,140,000 تومان
8,740,000 تومان
6,090,000 تومان
BB

6,240,000 تومان
9,140,000 تومان
6,190,000 تومان
نام هتل Sadaf dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,590,000 تومان 4,140,000 تومان 3,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Zain International

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,740,000 تومان 4,390,000 تومان 3,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,940,000 تومان 4,590,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dorus Hotel Deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,240,000 تومان 5,240,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,340,000 تومان 5,390,000 تومان 4,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Moscow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,790,000 تومان 6,240,000 تومان 4,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JOOD PALAC HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,140,000 تومان 6,840,000 تومان 5,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Flora Grand Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,190,000 تومان 7,040,000 تومان 5,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Millennium

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,140,000 تومان 8,740,000 تومان 6,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,240,000 تومان 9,140,000 تومان 6,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات