تور پوکت + استانبول

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,630,000 تومان
8,600,000 تومان
7,610,000 تومان
BB

8,050,000 تومان
9,430,000 تومان
8,040,000 تومان
BB

8,270,000 تومان
9,840,000 تومان
8,250,000 تومان
BB

8,410,000 تومان
10,130,000 تومان
8,390,000 تومان
BB

9,400,000 تومان
12,140,000 تومان
9,380,000 تومان
BB

10,810,000 تومان
14,970,000 تومان
10,800,000 تومان
BB

12,440,000 تومان
18,220,000 تومان
12,430,000 تومان
BB

15,420,000 تومان
24,180,000 تومان
15,400,000 تومان
نام هتل PATONG HOLIDAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,630,000 تومان 8,600,000 تومان 7,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PJ PATONG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,050,000 تومان 9,430,000 تومان 8,040,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BAUMANBURI RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,270,000 تومان 9,840,000 تومان 8,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ANDATEL GRANDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,410,000 تومان 10,130,000 تومان 8,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FISHERMANS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,400,000 تومان 12,140,000 تومان 9,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND CLIFF

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,810,000 تومان 14,970,000 تومان 10,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMARI PHUKET

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,440,000 تومان 18,220,000 تومان 12,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LeMeridien Phuket

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,420,000 تومان 24,180,000 تومان 15,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات