تور آنتالیا 24 و 25 آبان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
UALL

3,580,000 تومان
4,105,000 تومان
3,080,000 تومان
UALL

4,435,000 تومان
5,395,000 تومان
3,510,000 تومان
UALL

5,690,000 تومان
7,270,000 تومان
4,130,000 تومان
UALL

5,955,000 تومان
7,670,000 تومان
4,270,000 تومان
UALL

6,150,000 تومان
7,965,000 تومان
4,365,000 تومان
UALL

7,010,000 تومان
9,255,000 تومان
4,795,000 تومان
UALL

7,210,000 تومان
9,550,000 تومان
4,895,000 تومان
UALL

8,130,000 تومان
10,935,000 تومان
5,355,000 تومان
UALL

8,460,000 تومان
11,430,000 تومان
5,520,000 تومان
UALL

8,790,000 تومان
11,925,000 تومان
5,685,000 تومان
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,580,000 تومان 4,105,000 تومان 3,080,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,435,000 تومان 5,395,000 تومان 3,510,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,690,000 تومان 7,270,000 تومان 4,130,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,955,000 تومان 7,670,000 تومان 4,270,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,150,000 تومان 7,965,000 تومان 4,365,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,010,000 تومان 9,255,000 تومان 4,795,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,210,000 تومان 9,550,000 تومان 4,895,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,130,000 تومان 10,935,000 تومان 5,355,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Kaya Palazzo Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,460,000 تومان 11,430,000 تومان 5,520,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Sueno Hotels Deluxe Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,790,000 تومان 11,925,000 تومان 5,685,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات