تور تفلیس 26 مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,750,000 تومان
2,250,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

1,990,000 تومان
2,220,000 تومان
1,990,000 تومان
BB

2,140,000 تومان
2,400,000 تومان
2,100,000 تومان
BB

2,590,000 تومان
3,340,000 تومان
-
BB

2,590,000 تومان
3,340,000 تومان
-
BB

3,230,000 تومان
4,650,000 تومان
2,630,000 تومان
BB

4,050,000 تومان
6,300,000 تومان
3,300,000 تومان
BB

5,440,000 تومان
9,040,000 تومان
4,620,000 تومان
نام هتل EURASIA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,750,000 تومان 2,250,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,990,000 تومان 2,220,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELLEGANCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,140,000 تومان 2,400,000 تومان 2,100,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,590,000 تومان 3,340,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SPORT TIME

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,590,000 تومان 3,340,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,230,000 تومان 4,650,000 تومان 2,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,050,000 تومان 6,300,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RADISSON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,440,000 تومان 9,040,000 تومان 4,620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط