تور استانبول 9 آبان 3 شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

3,160,000 تومان
3,610,000 تومان
BB

3,270,000 تومان
3,820,000 تومان
BB

3,305,000 تومان
3,900,000 تومان
BB

3,770,000 تومان
4,830,000 تومان
BB

4,100,000 تومان
5,480,000 تومان
BB

4,130,000 تومان
5,550,000 تومان
نام هتل GORUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,160,000 تومان 3,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,270,000 تومان 3,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,305,000 تومان 3,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,770,000 تومان 4,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,100,000 تومان 5,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,130,000 تومان 5,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات