تور 3 شب وان با قطار یکشنبه هر هفته

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

706,000 تومان
BB

730,000 تومان
BB

732,000 تومان
BB

732,000 تومان
BB

755,000 تومان
BB

782,000 تومان
BB

800,000 تومان
BB

856,000 تومان
BB

905,000 تومان
BB

1,000,000 تومان
BB

1,145,000 تومان
BB

1,285,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته 706,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته 730,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAMARA HOTEL

قیمت 2 تخته 732,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BIG BOSS

قیمت 2 تخته 732,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل royal berk

قیمت 2 تخته 755,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOPRAK

قیمت 2 تخته 782,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Kale Gold Hotel

قیمت 2 تخته 800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Haldi Hotel

قیمت 2 تخته 856,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RÖNESANS LİFE HOTEL

قیمت 2 تخته 905,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته 1,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته 1,145,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته 1,285,000 تومان
خدمات BB
توضیحات