تور وان مهرماه 4 شب (هر روز هفته)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

800,000 تومان
BB

1,005,000 تومان
BB

1,440,000 تومان
BB

1,525,000 تومان
BB

1,525,000 تومان
BB

1,605,000 تومان
BB

1,770,000 تومان
BB

3,140,000 تومان
نام هتل Dimet park

قیمت 2 تخته 800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SARDUR

قیمت 2 تخته 1,005,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Haldi

قیمت 2 تخته 1,440,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Shahmaran Resort Hotel

قیمت 2 تخته 1,525,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL VAN

قیمت 2 تخته 1,525,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ERA GOLD

قیمت 2 تخته 1,605,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Elite World

قیمت 2 تخته 1,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hilton

قیمت 2 تخته 3,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط