تور استانبول 12 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,280,000 تومان
5,900,000 تومان
5,280,000 تومان
BB

5,360,000 تومان
5,910,000 تومان
5,360,000 تومان
BB

5,610,000 تومان
6,440,000 تومان
5,610,000 تومان
BB

5,650,000 تومان
6,190,000 تومان
5,650,000 تومان
BB

5,680,000 تومان
6,450,000 تومان
5,680,000 تومان
BB

5,750,000 تومان
6,760,000 تومان
5,670,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,280,000 تومان 5,900,000 تومان 5,280,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,360,000 تومان 5,910,000 تومان 5,360,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,610,000 تومان 6,440,000 تومان 5,610,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل pera life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,650,000 تومان 6,190,000 تومان 5,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the city hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,680,000 تومان 6,450,000 تومان 5,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,750,000 تومان 6,760,000 تومان 5,670,000 تومان
خدمات BB
توضیحات