تور روسیه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

BB

9,095,000 تومان + 95 دلار
12,675,000 تومان + 95 دلار
9,095,000 تومان + 95 دلار
BB

BB

9,845,000 تومان + 95 دلار
12,675,000 تومان + 95 دلار
5,145,000 تومان + 95 دلار
BB

BB

9,995,000 تومان + 95 دلار
12,975,000 تومان + 95 دلار
9,145,000 تومان + 95 دلار
BB

BB

10,195,000 تومان + 95 دلار
13,445,000 تومان + 95 دلار
9,195,000 تومان + 95 دلار
BB

BB

10,495,000 تومان + 95 دلار
13,795,000 تومان + 95 دلار
9,445,000 تومان + 95 دلار
BB

BB

14,775,000 تومان + 95 دلار
19,945,000 تومان + 95 دلار
12,195,000 تومان + 95 دلار
BB

BB

15,275,000 تومان + 95 دلار
20,925,000 تومان + 95 دلار
11,595,000 تومان + 95 دلار
نام هتل art moscow

okhtinskaya

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,095,000 تومان + 95 دلار 12,675,000 تومان + 95 دلار 9,095,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Art Family Moscow

Art nuvo palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,845,000 تومان + 95 دلار 12,675,000 تومان + 95 دلار 5,145,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل SUN FLOWER

Art nuvo palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,995,000 تومان + 95 دلار 12,975,000 تومان + 95 دلار 9,145,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Art Family Moscow

Imperial Art

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,195,000 تومان + 95 دلار 13,445,000 تومان + 95 دلار 9,195,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Intourist Kolomenskoye Hotel

Imperial Art

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,495,000 تومان + 95 دلار 13,795,000 تومان + 95 دلار 9,445,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Radisson Blu Olympiyskiy Hotel

Lahta Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,775,000 تومان + 95 دلار 19,945,000 تومان + 95 دلار 12,195,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات
نام هتل Hilton Moscow Leningradskaya

The State Hermitage Museum Official Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,275,000 تومان + 95 دلار 20,925,000 تومان + 95 دلار 11,595,000 تومان + 95 دلار
خدمات BB
BB
توضیحات

تورهای مرتبط