تور آنتالیا 18 و 20 مهر ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,590,000 تومان
3,290,000 تومان
2,540,000 تومان
ALL

3,240,000 تومان
3,840,000 تومان
2,840,000 تومان
ALL

3,740,000 تومان
4,540,000 تومان
2,950,000 تومان
ALL

4,240,000 تومان
5,840,000 تومان
3,340,000 تومان
ALL

4,540,000 تومان
6,140,000 تومان
3,540,000 تومان
UALL

5,240,000 تومان
7,640,000 تومان
3,740,000 تومان
UALL

5,940,000 تومان
10,340,000 تومان
4,540,000 تومان
UALL

5,940,000 تومان
8,140,000 تومان
4,340,000 تومان
UALL

6,140,000 تومان
10,740,000 تومان
4,540,000 تومان
UALL

6,740,000 تومان
10,850,000 تومان
4,540,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,590,000 تومان 3,290,000 تومان 2,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hime rose beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,240,000 تومان 3,840,000 تومان 2,840,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Palme kiris

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,740,000 تومان 4,540,000 تومان 2,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARMIR PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,240,000 تومان 5,840,000 تومان 3,340,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,540,000 تومان 6,140,000 تومان 3,540,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Diama biz

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,240,000 تومان 7,640,000 تومان 3,740,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,940,000 تومان 10,340,000 تومان 4,540,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,940,000 تومان 8,140,000 تومان 4,340,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,140,000 تومان 10,740,000 تومان 4,540,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,740,000 تومان 10,850,000 تومان 4,540,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات