تور ویژه نمایشگاه کفش استانبول

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,770,000 تومان
3,770,000 تومان
3,720,000 تومان
BB

4,270,000 تومان
4,270,000 تومان
3,720,000 تومان
BB

4,730,000 تومان
4,730,000 تومان
3,720,000 تومان
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,770,000 تومان 3,770,000 تومان 3,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GORUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,270,000 تومان 4,270,000 تومان 3,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,730,000 تومان 4,730,000 تومان 3,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات