تور دبی 17 مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,430,000 تومان
3,700,000 تومان
3,700,000 تومان
BB

3,475,000 تومان
3,515,000 تومان
3,515,000 تومان
BB

3,480,000 تومان
3,640,000 تومان
3,515,000 تومان
BB

3,525,000 تومان
3,890,000 تومان
3,890,000 تومان
BB

4,110,000 تومان
-
-
BB

4,710,000 تومان
4,560,000 تومان
4,560,000 تومان
BB

5,755,000 تومان
4,050,000 تومان
4,950,000 تومان
BB

6,035,000 تومان
5,630,000 تومان
5,630,000 تومان
نام هتل Sun And Sands Downtown Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,430,000 تومان 3,700,000 تومان 3,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Nihal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,475,000 تومان 3,515,000 تومان 3,515,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mayfair Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,480,000 تومان 3,640,000 تومان 3,515,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUN AND SAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,525,000 تومان 3,890,000 تومان 3,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Landmark Hotel Riqqa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,110,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JOOD PALAC HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,710,000 تومان 4,560,000 تومان 4,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Copthorne Hotel Dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,755,000 تومان 4,050,000 تومان 4,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Continental Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,035,000 تومان 5,630,000 تومان 5,630,000 تومان
خدمات BB
توضیحات