تور استانبول 4 مرداد 5 شب

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,110,000 تومان
3,795,000 تومان
2,765,000 تومان
BB

3,170,000 تومان
3,920,000 تومان
2,795,000 تومان
BB

3,390,000 تومان
4,360,000 تومان
2,905,000 تومان
BB

3,545,000 تومان
4,670,000 تومان
2,985,000 تومان
BB

3,955,000 تومان
3,485,000 تومان
3,186,000 تومان
BB

3,985,000 تومان
5,545,000 تومان
3,205,000 تومان
BB

4,015,000 تومان
5,608,000 تومان
3,220,000 تومان
BB

6,670,000 تومان
3,485,000 تومان
2,420,000 تومان
نام هتل YUVAM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,110,000 تومان 3,795,000 تومان 2,765,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE MERWANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,170,000 تومان 3,920,000 تومان 2,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,390,000 تومان 4,360,000 تومان 2,905,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,545,000 تومان 4,670,000 تومان 2,985,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BLUEWAY CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,955,000 تومان 3,485,000 تومان 3,186,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,985,000 تومان 5,545,000 تومان 3,205,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,015,000 تومان 5,608,000 تومان 3,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,670,000 تومان 3,485,000 تومان 2,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات