تور تفلیس شهریور 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,225,000 تومان
3,345,000 تومان
3,225,000 تومان
BB

3,305,000 تومان
3,505,000 تومان
3,265,000 تومان
BB

3,385,000 تومان
3,630,000 تومان
3,305,000 تومان
GNG

BB

3,790,000 تومان
4,480,000 تومان
3,590,000 تومان
BB

4,030,500 تومان
4,965,000 تومان
3,710,000 تومان
BB

4,035,000 تومان
4,965,000 تومان
3,550,000 تومان
BB

4,600,000 تومان
6,100,000 تومان
-
BB

5,125,000 تومان
7,150,000 تومان
4,720,000 تومان
BB

6,340,000 تومان
9,580,000 تومان
6,140,000 تومان
نام هتل 2005

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,225,000 تومان 3,345,000 تومان 3,225,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DALIDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,305,000 تومان 3,505,000 تومان 3,265,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل POLO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,385,000 تومان 3,630,000 تومان 3,305,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GNG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,790,000 تومان 4,480,000 تومان 3,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,030,500 تومان 4,965,000 تومان 3,710,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,035,000 تومان 4,965,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,600,000 تومان 6,100,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,125,000 تومان 7,150,000 تومان 4,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE BILTMORE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,340,000 تومان 9,580,000 تومان 6,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط