تور استانبول 21 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,745,000 تومان
3,270,000 تومان
2,710,000 تومان
BB

2,890,000 تومان
3,520,000 تومان
2,870,000 تومان
BB

3,090,000 تومان
3,910,000 تومان
3,070,000 تومان
BB

3,180,000 تومان
4,100,000 تومان
3,160,000 تومان
BB

3,250,000 تومان
4,300,000 تومان
3,240,000 تومان
BB

3,490,000 تومان
4,720,000 تومان
3,470,000 تومان
BB

3,800,000 تومان
5,260,000 تومان
3,780,000 تومان
BB

3,810,000 تومان
5,300,000 تومان
3,790,000 تومان
BB

3,970,000 تومان
5,680,000 تومان
3,950,000 تومان
نام هتل YUVAM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,745,000 تومان 3,270,000 تومان 2,710,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BIROL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,890,000 تومان 3,520,000 تومان 2,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HEAVENIST

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,090,000 تومان 3,910,000 تومان 3,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,180,000 تومان 4,100,000 تومان 3,160,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,250,000 تومان 4,300,000 تومان 3,240,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,490,000 تومان 4,720,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,800,000 تومان 5,260,000 تومان 3,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,810,000 تومان 5,300,000 تومان 3,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BVS LUSH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,970,000 تومان 5,680,000 تومان 3,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات