تور باکو ویژه زمستان98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,795,000 تومان
3,095,000 تومان
BB

2,995,000 تومان
3,395,000 تومان
SKY

BB

3,095,000 تومان
3,595,000 تومان
BB

3,195,000 تومان
3,745,000 تومان
BB

3,245,000 تومان
3,795,000 تومان
BB

3,295,000 تومان
3,895,000 تومان
BB

3,345,000 تومان
3,995,000 تومان
BB

3,595,000 تومان
4,495,000 تومان
BB

3,645,000 تومان
4,795,000 تومان
BB

3,695,000 تومان
4,595,000 تومان
BB

4,995,000 تومان
6,695,000 تومان
BB

5,795,000 تومان
8,295,000 تومان
BB

5,895,000 تومان
8,595,000 تومان
نام هتل VILLA INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,795,000 تومان 3,095,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 2,995,000 تومان 3,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SKY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,095,000 تومان 3,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CORNICHE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,195,000 تومان 3,745,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,245,000 تومان 3,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ganjali Plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,295,000 تومان 3,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIPLOMAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,345,000 تومان 3,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RICH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,595,000 تومان 4,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ SAHIL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,645,000 تومان 4,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل QAFQAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان 4,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BOULVARD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,995,000 تومان 6,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FAIRMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,795,000 تومان 8,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,895,000 تومان 8,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط