تور آنتالیا 17 , 18 , 19 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

4,150,000 تومان
5,350,000 تومان
3,550,000 تومان
ALL

5,315,000 تومان
6,515,000 تومان
4,135,000 تومان
ALL

5,650,000 تومان
7,675,000 تومان
4,300,000 تومان
ALL

6,050,000 تومان
7,600,000 تومان
4,490,000 تومان
UALL

7,230,000 تومان
10,300,000 تومان
5,090,000 تومان
UALL

7,450,000 تومان
10,675,000 تومان
5,200,000 تومان
UALL

7,600,000 تومان
10,850,000 تومان
5,270,000 تومان
UALL

8,200,000 تومان
10,900,000 تومان
5,575,000 تومان
UALL

8,650,000 تومان
14,350,000 تومان
5,800,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,150,000 تومان 5,350,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل JOKER Side Hill Suite Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,315,000 تومان 6,515,000 تومان 4,135,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RIOS BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,650,000 تومان 7,675,000 تومان 4,300,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,050,000 تومان 7,600,000 تومان 4,490,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARMAS GUL BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,230,000 تومان 10,300,000 تومان 5,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,450,000 تومان 10,675,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MAYA WORLD IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,600,000 تومان 10,850,000 تومان 5,270,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Diama biz

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,200,000 تومان 10,900,000 تومان 5,575,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TURKIZ RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,650,000 تومان 14,350,000 تومان 5,800,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات