تور آنتالیا 19 و 20 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,460,000 تومان
4,650,000 تومان
2,900,000 تومان
BB

3,540,000 تومان
4,170,000 تومان
2,900,000 تومان
ALL

4,250,000 تومان
5,280,000 تومان
3,300,000 تومان
ALL

4,610,000 تومان
5,800,000 تومان
3,520,000 تومان
UALL

5,130,000 تومان
6,590,000 تومان
3,760,000 تومان
UALL

7,460,000 تومان
10,870,000 تومان
5,010,000 تومان
UALL

7,700,000 تومان
12,930,000 تومان
5,080,000 تومان
UALL

7,700,000 تومان
12,930,000 تومان
5,080,000 تومان
UALL

8,250,000 تومان
11,180,000 تومان
5,400,000 تومان
UALL

8,250,000 تومان
14,030,000 تومان
5,400,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,460,000 تومان 4,650,000 تومان 2,900,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Mera park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,540,000 تومان 4,170,000 تومان 2,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Himeros life

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,250,000 تومان 5,280,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Ares Dream Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,610,000 تومان 5,800,000 تومان 3,520,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل FIRST CLASS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,130,000 تومان 6,590,000 تومان 3,760,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,460,000 تومان 10,870,000 تومان 5,010,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TURKIZ RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,700,000 تومان 12,930,000 تومان 5,080,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,700,000 تومان 12,930,000 تومان 5,080,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY KUNDU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,250,000 تومان 11,180,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,250,000 تومان 14,030,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات