تور آنتالیا 20 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

3,340,000 تومان
4,470,000 تومان
2,765,000 تومان
ALL

4,225,000 تومان
5,275,000 تومان
3,215,000 تومان
ALL

4,470,000 تومان
5,600,000 تومان
3,325,000 تومان
UALL

6,975,000 تومان
9,050,000 تومان
4,590,000 تومان
UALL

7,870,000 تومان
10,700,000 تومان
5,035,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,340,000 تومان 4,470,000 تومان 2,765,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Hime rose beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,225,000 تومان 5,275,000 تومان 3,215,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RIOS BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,470,000 تومان 5,600,000 تومان 3,325,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Palmet beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,975,000 تومان 9,050,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,870,000 تومان 10,700,000 تومان 5,035,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات