تور استانبول 14 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,640,000 تومان
3,290,000 تومان
2,500,000 تومان
BB

2,840,000 تومان
3,660,000 تومان
2,600,000 تومان
BB

3,120,000 تومان
4,060,000 تومان
2,700,000 تومان
BB

3,230,000 تومان
4,850,000 تومان
2,900,000 تومان
BB

3,320,000 تومان
4,300,000 تومان
2,750,000 تومان
BB

3,500,000 تومان
4,530,000 تومان
2,810,000 تومان
BB

3,580,000 تومان
5,400,000 تومان
3,300,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,640,000 تومان 3,290,000 تومان 2,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,840,000 تومان 3,660,000 تومان 2,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,120,000 تومان 4,060,000 تومان 2,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,230,000 تومان 4,850,000 تومان 2,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ICON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,320,000 تومان 4,300,000 تومان 2,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,500,000 تومان 4,530,000 تومان 2,810,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,580,000 تومان 5,400,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات