تور آنتالیا 21 و22 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
UALL

7,390,000 تومان
11,960,000 تومان
5,645,000 تومان
UALL

7,990,000 تومان
13,400,000 تومان
6,375,000 تومان
UALL

8,990,000 تومان
15,020,000 تومان
6,470,000 تومان
UALL

10,690,000 تومان
16,420,000 تومان
7,295,000 تومان
UALL

11,290,000 تومان
18,475,000 تومان
7,925,000 تومان
UALL

12,990,000 تومان
27,260,000 تومان
8,990,000 تومان
UALL

13,790,000 تومان
26,435,000 تومان
8,915,000 تومان
UALL

17,990,000 تومان
37,520,000 تومان
11,585,000 تومان
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,390,000 تومان 11,960,000 تومان 5,645,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,990,000 تومان 13,400,000 تومان 6,375,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل AMARA PREMIER PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,990,000 تومان 15,020,000 تومان 6,470,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,690,000 تومان 16,420,000 تومان 7,295,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,290,000 تومان 18,475,000 تومان 7,925,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,990,000 تومان 27,260,000 تومان 8,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,790,000 تومان 26,435,000 تومان 8,915,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,990,000 تومان 37,520,000 تومان 11,585,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات