تور آنتالیا 6 و 8 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,860,000 تومان
4,395,000 تومان
2,295,000 تومان
ALL

3,195,000 تومان
4,495,000 تومان
2,395,000 تومان
ALL

3,495,000 تومان
4,495,000 تومان
2,695,000 تومان
ALL

4,495,000 تومان
5,995,000 تومان
3,095,000 تومان
ALL

4,495,000 تومان
5,695,000 تومان
3,095,000 تومان
ALL

5,395,000 تومان
7,595,000 تومان
4,950,000 تومان
ALL

6,195,000 تومان
8,695,000 تومان
5,690,000 تومان
UALL

6,395,000 تومان
8,295,000 تومان
5,980,000 تومان
ALL

6,495,000 تومان
9,395,000 تومان
4,095,000 تومان
UALL

6,595,000 تومان
9,595,000 تومان
4,095,000 تومان
UALL

6,595,000 تومان
8,895,000 تومان
4,095,000 تومان
UALL

6,795,000 تومان
9,895,000 تومان
4,095,000 تومان
UALL

7,695,000 تومان
10,695,000 تومان
4,595,000 تومان
UALL

8,495,000 تومان
11,895,000 تومان
4,995,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,860,000 تومان 4,395,000 تومان 2,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,195,000 تومان 4,495,000 تومان 2,395,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Himeros life

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,495,000 تومان 4,495,000 تومان 2,695,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,495,000 تومان 5,995,000 تومان 3,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل WITHE ANGEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,495,000 تومان 5,695,000 تومان 3,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Armir resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,395,000 تومان 7,595,000 تومان 4,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,195,000 تومان 8,695,000 تومان 5,690,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Palmet beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,395,000 تومان 8,295,000 تومان 5,980,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Armas kaplan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,495,000 تومان 9,395,000 تومان 4,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Armas labada

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,595,000 تومان 9,595,000 تومان 4,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,595,000 تومان 8,895,000 تومان 4,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,795,000 تومان 9,895,000 تومان 4,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,695,000 تومان 10,695,000 تومان 4,595,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,495,000 تومان 11,895,000 تومان 4,995,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات