تور آنتالیا 13 و 14 و 15 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

5,885,000 تومان
8,030,000 تومان
4,890,000 تومان
ALL

6,160,000 تومان
8,480,000 تومان
4,890,000 تومان
ALL

6,230,000 تومان
8,595,000 تومان
4,850,000 تومان
UALL

7,330,000 تومان
11,265,000 تومان
5,335,000 تومان
ALL

7,465,000 تومان
11,530,000 تومان
5,400,000 تومان
ALL

8,640,000 تومان
13,690,000 تومان
5,990,000 تومان
UALL

9,100,000 تومان
13,330,000 تومان
6,215,000 تومان
UALL

9,115,000 تومان
13,330,000 تومان
6,215,000 تومان
UALL

10,220,000 تومان
17,000,000 تومان
6,780,000 تومان
ALL

10,800,000 تومان
14,285,000 تومان
7,890,000 تومان
UALL

10,990,000 تومان
14,590,000 تومان
8,000,000 تومان
UALL

12,425,000 تومان
18,730,000 تومان
7,885,000 تومان
UALL

12,770,000 تومان
19,250,000 تومان
8,055,000 تومان
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,885,000 تومان 8,030,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل NAZAR BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,160,000 تومان 8,480,000 تومان 4,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,230,000 تومان 8,595,000 تومان 4,850,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,330,000 تومان 11,265,000 تومان 5,335,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,465,000 تومان 11,530,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,640,000 تومان 13,690,000 تومان 5,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY KUNDU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,100,000 تومان 13,330,000 تومان 6,215,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,115,000 تومان 13,330,000 تومان 6,215,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Amara perestige

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,220,000 تومان 17,000,000 تومان 6,780,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,800,000 تومان 14,285,000 تومان 7,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,990,000 تومان 14,590,000 تومان 8,000,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,425,000 تومان 18,730,000 تومان 7,885,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN DIVA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,770,000 تومان 19,250,000 تومان 8,055,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات