تور کوش آداسی 7 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,640,000 تومان
4,280,000 تومان
2,990,000 تومان
BB

3,740,000 تومان
4,380,000 تومان
3,090,000 تومان
HB

4,220,000 تومان
5,110,000 تومان
3,330,000 تومان
HB

4,530,000 تومان
5,660,000 تومان
3,470,000 تومان
ALL

4,790,000 تومان
6,000,000 تومان
3,300,000 تومان
نام هتل MELIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,640,000 تومان 4,280,000 تومان 2,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل USLAN HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,740,000 تومان 4,380,000 تومان 3,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DABAKLAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,220,000 تومان 5,110,000 تومان 3,330,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل Grand Kurdoglo

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,530,000 تومان 5,660,000 تومان 3,470,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل Grand Shahin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,790,000 تومان 6,000,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات