تور دبی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,520,000 تومان
3,100,000 تومان
2,420,000 تومان
BB

2,570,000 تومان
3,400,000 تومان
2,470,000 تومان
BB

2,590,000 تومان
3,500,000 تومان
-
BB

2,820,000 تومان
3,600,000 تومان
3,080,000 تومان
BB

2,885,000 تومان
3,500,000 تومان
-
BB

2,900,000 تومان
3,690,000 تومان
2,930,000 تومان
BB

3,350,000 تومان
4,100,000 تومان
3,300,000 تومان
BB

3,550,000 تومان
4,550,000 تومان
3,450,000 تومان
BB

3,700,000 تومان
4,600,000 تومان
3,600,000 تومان
نام هتل DUBAI PALM HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,520,000 تومان 3,100,000 تومان 2,420,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Sadaf dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,570,000 تومان 3,400,000 تومان 2,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SUN AND SAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,590,000 تومان 3,500,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CENTRL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,820,000 تومان 3,600,000 تومان 3,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل IBIS ALBARSHA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,885,000 تومان 3,500,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,900,000 تومان 3,690,000 تومان 2,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Novotel Dubai Al Barsha

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,350,000 تومان 4,100,000 تومان 3,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Royal Continental Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,550,000 تومان 4,550,000 تومان 3,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JOOD PALAC HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,700,000 تومان 4,600,000 تومان 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط