تور باکو

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
ART

BB

3,495,000 تومان
3,995,000 تومان
BB

3,695,000 تومان
4,395,000 تومان
BB

3,795,000 تومان
4,495,000 تومان
BB

3,895,000 تومان
4,595,000 تومان
BB

3,945,000 تومان
4,695,000 تومان
BB

3,995,000 تومان
4,795,000 تومان
BB

4,095,000 تومان
4,895,000 تومان
BB

4,145,000 تومان
4,995,000 تومان
نام هتل ART

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,495,000 تومان 3,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل My rose

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,695,000 تومان 4,395,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONTINENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,795,000 تومان 4,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIPLOMAT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,895,000 تومان 4,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,945,000 تومان 4,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METRO CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,995,000 تومان 4,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIAMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,095,000 تومان 4,895,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CORNICHE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,145,000 تومان 4,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط