تور گرجستان 3 و 4 و 7 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

2,975,000 تومان
4,110,000 تومان
2,305,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,060,000 تومان
4,280,000 تومان
2,680,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,440,000 تومان
4,990,000 تومان
2,890,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,650,000 تومان
5,410,000 تومان
3,250,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

3,860,000 تومان
5,830,000 تومان
3,690,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

4,280,000 تومان
6,670,000 تومان
3,270,000 تومان
1,890,000 تومان
BB

5,370,000 تومان
8,900,000 تومان
4,865,000 تومان
1,890,000 تومان
نام هتل VILTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,975,000 تومان 4,110,000 تومان 2,305,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN QUEEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,060,000 تومان 4,280,000 تومان 2,680,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMERI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,440,000 تومان 4,990,000 تومان 2,890,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,650,000 تومان 5,410,000 تومان 3,250,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AMBASSADORI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,860,000 تومان 5,830,000 تومان 3,690,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,280,000 تومان 6,670,000 تومان 3,270,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Blltmore

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,370,000 تومان 8,900,000 تومان 4,865,000 تومان 1,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط