تور بلغارستان 13 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,445,000 تومان
8,645,000 تومان
5,445,000 تومان
3,345,000 تومان
BB

7,595,000 تومان
8,495,000 تومان
5,495,000 تومان
3,345,000 تومان
BB

7,645,000 تومان
9,895,000 تومان
5,545,000 تومان
3,345,000 تومان
BB

8,295,000 تومان
10,145,000 تومان
5,845,000 تومان
3,345,000 تومان
ALL

8,895,000 تومان
10,095,000 تومان
6,195,000 تومان
4,045,000 تومان
BB

9,195,000 تومان
11,695,000 تومان
6,295,000 تومان
3,345,000 تومان
ALL

9,445,000 تومان
10,345,000 تومان
6,445,000 تومان
4,245,000 تومان
ALL

9,495,000 تومان
12,145,000 تومان
6,495,000 تومان
3,345,000 تومان
BB

10,345,000 تومان
14,245,000 تومان
6,985,000 تومان
3,345,000 تومان
ALL

10,645,000 تومان
13,695,000 تومان
7,045,000 تومان
3,345,000 تومان
ALL

11,245,000 تومان
13,345,000 تومان
7,345,000 تومان
3,345,000 تومان
BB

12,495,000 تومان
16,995,000 تومان
7,945,000 تومان
3,345,000 تومان
ALL

12,595,000 تومان
16,495,000 تومان
7,995,000 تومان
4,445,000 تومان
ALL

13,895,000 تومان
19,195,000 تومان
8,695,000 تومان
3,345,000 تومان
UALL

14,745,000 تومان
20,045,000 تومان
9,095,000 تومان
3,345,000 تومان
نام هتل Hotel Perla

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,445,000 تومان 8,645,000 تومان 5,445,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BONITA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,595,000 تومان 8,495,000 تومان 5,495,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALM BEACH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,645,000 تومان 9,895,000 تومان 5,545,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERUNIKA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,295,000 تومان 10,145,000 تومان 5,845,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hotel Perla

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,895,000 تومان 10,095,000 تومان 6,195,000 تومان 4,045,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Shipka Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,195,000 تومان 11,695,000 تومان 6,295,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BONITA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,445,000 تومان 10,345,000 تومان 6,445,000 تومان 4,245,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CENTRAL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,495,000 تومان 12,145,000 تومان 6,495,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LILIA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,345,000 تومان 14,245,000 تومان 6,985,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,645,000 تومان 13,695,000 تومان 7,045,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل PALM BEACH HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,245,000 تومان 13,345,000 تومان 7,345,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,495,000 تومان 16,995,000 تومان 7,945,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LILIA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,595,000 تومان 16,495,000 تومان 7,995,000 تومان 4,445,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,895,000 تومان 19,195,000 تومان 8,695,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,745,000 تومان 20,045,000 تومان 9,095,000 تومان 3,345,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط