تور عمان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,995,000 تومان
5,359,000 تومان
3,495,000 تومان
BB

4,399,000 تومان
5,399,000 تومان
3,595,000 تومان
BB

4,599,000 تومان
5,699,000 تومان
3,695,000 تومان
BB

4,699,000 تومان
5,799,000 تومان
3,795,000 تومان
BB

5,299,000 تومان
6,999,000 تومان
4,299,000 تومان
BB

5,499,000 تومان
7,499,000 تومان
4,499,000 تومان
BB

5,999,000 تومان
8,499,000 تومان
4,599,000 تومان
BB

6,899,000 تومان
10,999,000 تومان
4,699,000 تومان
ساحلی
BB

6,999,000 تومان
10,999,000 تومان
4,699,000 تومان
BB

8,299,000 تومان
12,699,000 تومان
5,199,000 تومان
نام هتل Al Bahjah Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,995,000 تومان 5,359,000 تومان 3,495,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ibis Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,399,000 تومان 5,399,000 تومان 3,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Muscat Dunes Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,599,000 تومان 5,699,000 تومان 3,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Best Western Premier Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,699,000 تومان 5,799,000 تومان 3,795,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Sundus Rotana

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,299,000 تومان 6,999,000 تومان 4,299,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Holiday Inn AlSeeb Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,499,000 تومان 7,499,000 تومان 4,499,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City Seasons Hotel Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,999,000 تومان 8,499,000 تومان 4,599,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne Plaza Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,899,000 تومان 10,999,000 تومان 4,699,000 تومان
خدمات BB
توضیحات ساحلی
نام هتل Grand Millennium Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,999,000 تومان 10,999,000 تومان 4,699,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Grand Hyatt Muscat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,299,000 تومان 12,699,000 تومان 5,199,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط