تور استانبول 5 تیر 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

3,470,000 تومان
4,250,000 تومان
BB

3,690,000 تومان
4,450,000 تومان
BB

3,690,000 تومان
4,450,000 تومان
BB

3,920,000 تومان
4,850,000 تومان
BB

4,050,000 تومان
4,950,000 تومان
BB

4,190,000 تومان
5,020,000 تومان
BB

4,370,000 تومان
5,220,000 تومان
BB

5,720,000 تومان
5,980,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,470,000 تومان 4,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,690,000 تومان 4,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,920,000 تومان 4,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,050,000 تومان 4,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,190,000 تومان 5,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,370,000 تومان 5,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,720,000 تومان 5,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات