تور استانبول ویژه نمایشگاه مزون

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,580,000 تومان
-
3,030,000 تومان
BB

3,760,000 تومان
-
3,030,000 تومان
BB

4,000,000 تومان
-
3,030,000 تومان
BB

4,120,000 تومان
-
3,030,000 تومان
BB

4,160,000 تومان
-
3,030,000 تومان
BB

4,380,000 تومان
-
3,030,000 تومان
نام هتل GORUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,580,000 تومان - 3,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MONOPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,760,000 تومان - 3,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,000,000 تومان - 3,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,120,000 تومان - 3,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,160,000 تومان - 3,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,380,000 تومان - 3,030,000 تومان
خدمات BB
توضیحات