تور مشهد ویژه تعطیلات 12 خرداد 98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
FB

720,000 تومان
930,000 تومان
720,000 تومان
510,000 تومان
FB

760,000 تومان
980,000 تومان
760,000 تومان
510,000 تومان
FB

830,000 تومان
950,000 تومان
830,000 تومان
510,000 تومان
FB

850,000 تومان
1,050,000 تومان
850,000 تومان
510,000 تومان
FB

890,000 تومان
1,050,000 تومان
890,000 تومان
510,000 تومان
نام هتل هرند

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 720,000 تومان 930,000 تومان 720,000 تومان 510,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل آذر

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 760,000 تومان 980,000 تومان 760,000 تومان 510,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل دیپلمات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 830,000 تومان 950,000 تومان 830,000 تومان 510,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل جواهر شرق

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 850,000 تومان 1,050,000 تومان 850,000 تومان 510,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل کارن

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 890,000 تومان 1,050,000 تومان 890,000 تومان 510,000 تومان
خدمات FB
توضیحات

تورهای مرتبط